​به اطلاع میرساند جهت حضور در دانشگاه صنعتی مالک اشتر ارائه کد ملی و تصویر کارت ملی در صفحه شخصی کاربری الزامیست

ششمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران- روش پرداخت مبلغ ثبت نام
روش پرداخت مبلغ ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها
روش پرداخت مبلغ تعیین شده ، واریز به حساب :

شماره حساب: 292260431

بنام :دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شناسه واریز : 3001/03

شعبه : نوبنیاد

شناسه حساب بانکی : IR69 0180 0000 0000 0292 2604 31
 
توجه : فیش واریزی را جهت ارسال نزد خود نگه دارید

در صورت پرداخت به صفحه ثبت فیش پرداختی مراجعه کنید 
نشانی مطلب در وبگاه ششمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران:
http://iceem.ir/find.php?item=1.60.19.fa
برگشت به اصل مطلب